GN.6845.DZ.05.2015

Suchy Dąb, dnia 16 listopada 2015 r.

Działając na podstawie:

 -Art.28 ust.1-3, art.37, art.38 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774),

- §13 ust. 1 i 2, §14 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz.2108 z późn. zm.),

  - uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat,

- Zarządzenie nr OB.0050.76.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy

Przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości z Zasobu Gminy Suchy Dąb.

Lp.

Obręb

Nr działki

Kw. nr.

Powierzchnia

w m. kw.

Wysokość

czynszu rocznie

netto

Cel

dzierżawy

Okres

trwania umowy od

Termin wnoszenia opłat

  1.  

Grabiny-Zameczek

223/6

112 561

84

5,-

rolniczy

1.09.2016

31.08.2019

kwartalnie

  1.  

223/4

112 561

1186

71,-

rolniczy

1.09.2016

31.08.2019

kwartalnie

  1.  

Koźliny

163

109 235/3

1200

72,-

rolniczy

1.09.2016

31.08.2019

kwartalnie

  1.  

298

272102/5

20200

1212,-

rolniczy

1.09.2016

31.08.2019

kwartalnie

  1.  

Osice

88

109 139

4600

276,-

rolniczy

1.09.2016

31.08.2019

kwartalnie

  1.  

Steblewo

60/1

111 062/6

1930

116,-

rolniczy

1.09.2016

31.08.2019

kwartalnie

  1.  

62/1

111 062/6

2758

166,-

rolniczy

1.09.2016

31.08.2019

kwartalnie


 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad (parter)

 

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % przelewem, w terminie do 14 grudnia 2015 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb –  BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg dz. nr….., obręb…….. ”.

 

Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.  W razie zamiaru przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, wpłaty wadium muszą być dokonywane osobno. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem terenu znajdującym się na działkach objętych przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją.

 

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

4. Od dnia zawarcia umowy oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1774).

 

6. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58 682 86 20 lub 58 682 86 85 w. 40.

 

Ogłoszenie jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: www.suchy-dab.pl