GN.6845.DZ.02.2015

Suchy Dąb, dnia 3 sierpnia 2015 r.


Działając na podstawie:
-  Art. 28 ust. 1-3, art. 37,  art. 38 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 782),
-  § 13 ust. 1 i 2, § 14 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (D.U. z 2004 r.  nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),
  - uchwały nr 0007.XXXIX.319.2014 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat,
- Zarządzenia nr OB.0050.46.2015 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy


 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

Kw. nr.

Powierzchnia

w m. kw.

Wysokość czynszu dzierżawnego(cena wywoławcza czynszu rocznie)

Wadium

Opis nieruchomości

/przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Okres

trwania umowy od

Termin wnoszenia opłat,

 

 1.  

Grabiny-Zameczek

259

112 561

27900

1 674,-

200,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

253/3

112 561

3355

201,-

20,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

310

109 139

600

36,-

10,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

Koźliny

302

109 235/3

600

36,-

10,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

348

109 235/3

5200

312,-

50,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

366

115 052/2

13700

822,-

100,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

217/2

112 561

20500

1 230,-

150,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

Krzywe Koło

85

112 561

15000

900,-

100,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

cz. 210

150 234/8

10000

600,-

100,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

cz. 146

112 561/1

6700

402,-

50,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

Osice

132

112 561/1

7100

426,-

50,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

88

109 139

4600

276,-

50,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

Steblewo

63/1

111 062/6

9200

552,-

100,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

63/2

111 062/6

5600

336,-

50,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

110

111 062/6

3200

192,-

20,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 1.  

Suchy Dąb

139

113 620/0

17800

1 068,-

150,00

rolniczy

1.09.2015

31.08.2018

kwartalnie

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, sala narad (parter)
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% przelewem, w terminie do 31 sierpnia 2015 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb – 
BS Pszczółki  - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006
z dopiskiem „ Przetarg dz. nr….., obręb…….. ”.

Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.  W razie zamiaru przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, wpłaty wadium muszą być dokonywane osobno. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem terenu znajdującym się na działkach objętych przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Od dnia zawarcia umowy oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wójt może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z  2015 r.  poz. 782).
6. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58-682-86-20 lub 58-682-86-85 w.40.

Ogłoszenie jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: http://www.suchy-dab.pl