Liczba ofert – 1.

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Nr OB.0050.110.2016 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - zakończyła postępowanie przetargowe na najem na okres 20 lat, lokalu użytkowego składającego się z 36 pomieszczeń (zwanego dalej lokalem), o łącznej powierzchni użytkowej 366,98 m2, położonego w budynku przy ul. Gdańskiej 32 w miejscowości Suchy Dąb, na działce   nr 101/1 o powierzchni 0,2600 ha, obręb Suchy Dąb, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1G/00113620/0, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom z terenu Gminy Suchy Dąb.

Komisja – stwierdza, że przetarg został zamknięty i wyłoniony został najemca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

Zespół Opieki Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o. o. ul. Parkowa 12, 83-113 Turze.


Suchy Dąb, dnia 05.05.2016 r.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
/-/ Barbara Kamińska