2020-01-15 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny (27.01.2020)
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17 A, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego” w terminie do dnia 27.01.2020 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji udziela kierownik GOPS w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A, Tel. 58 682 86 82, w godzinach urzędowania Ośrodka.