2012-03-21 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb
herb 100x100  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy w obrębach geodezyjnych Suchy Dąb, Ostrowite, Grabiny-Zameczek i Wróblewo:

Na podstawie art. 17 pkt 9, 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) wiecej