2012-01-31 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb
herb_100x100  o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW 5 (pięciu) zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary wsi Suchy Dąb, Osice, Wróblewo, Steblewo, Grabiny Zameczek w gminie Suchy Dąb w zakresie dopuszczenia lokalizacji ponadlokalnego kabla elektroenergetycznego wysokich napięć, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności siecią telekomunikacyjną

więcej