2017-06-26 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami i transportu w pełnym wymiarze czasu pracy (10.07.2017)
herb_100x100

1. Wymagania niezbędne /wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku/:
1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) wykształcenie: średnie lub wyższe preferowany kierunek ochrona środowiska
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
5) co najmniej 1 - roczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7) nieposzlakowana opinia;
8) komunikatywność
9) prawo jazdy kat. B więcej