Doraźna Komisja Statutowa powołana Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej w składzie:

1) Jarosław Dutkowski – Przewodniczący Rady Gminy Suchy Dąb,
2) Grażyna Knitter – radna – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej,  
3) Jan Kruczek – Sołtys Sołectwa Grabiny-Zameczek,
4) Aleksandra Matusz – Sekretarz Gminy Suchy Dąb,
5) Władysława Wawrzak – Sołtys Sołectwa Ostrowite


-przedkłada do konsultacji społecznej projekty  statutów sołectw położonych na terenie gminy Suchy Dąb,

zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym, który  brzmi:

„Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych”
 

i  §  6 ust 2 Statutu Gminy, który brzmi:

„Mieszkańcy mogą opiniować sprawy ważne dla gminy biorąc udział w konsultacjach. Konsultacje prowadzi się w formie zebrania wiejskiego”.


Konsultacje społeczne winny być przeprowadzone w terminie do dnia 31 lipca 2009 roku.

Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wnieść uwagi i propozycje do przedstawionych projektów statutów Sołectw – prosimy o udział w Zebraniach Wiejskich, które zwołane zostaną w miesiącu  lipcu 2009 roku. Po przeanalizowaniu zaproponowanych zmian przez Zebrania Wiejskie - Komisja Statutowa naniesie poprawki i przedłoży Radzie Gminy Suchy Dąb projekty statutów do zatwierdzenia.

 

 Statuty do pobrania: