OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dostawa Pelletu do Zespołu Szkół w Suchym Dębie

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
tel./ fax 058 682-86-20 / 058 682-86-85

ogólny adres zamawiającego: www.suchy-dab.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa


2. Określenie trybu zamówienia
przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchy-dab.pl
SIWZ można także uzyskać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, Referat Architektury i Budownictwa, pokój 12, 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17.


4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Suchym Dębie.

Zakres robót obejmuje:

Dostawa pelletu o średnicy Ø 6 mm. do kotłowni przy Zespole Szkół w Suchym Dębie na trzy sezony grzewcze 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Zakres dostawy obejmuję:

  1. Pellety winny spełniać następujące właściwości fizyczne i chemiczne wg. Normy: DIN 51731 – normę niemiecką dotyczącą składu Pellet.

  2. Faktyczna ilość Pellet, które Zamawiający zamówi będzie wynikać z jego bieżących potrzeb i będzie dostarczona do silosu wskazanego przez Zamawiającego .

         a) Orientacyjna ilość zamawianego pelletu na jeden sezon grzewczy 210 ton.

 

         b) Ilość jednorazowej dostawy to 20 ton.

 

         c) Sposób dostawy to cysterna z pompą, wlot na pellety zainstalowany na wysokości 3m, należy je wpompować przez rurę na wysokość 4,65m.
     3. Zamówienie realizowane będzie partiami, na telefoniczne lub faksem na zlecenie Zamawiającego

 

     4. Do każdej partii dostarczonych Pellet winien dołączony być atest.

     5. W każdym zleceniu Zamawiający określi ilość Pellet w tonach.

 

     6. Każde zlecenie przekazane Wykonawcy, należy zrealizować w terminie 48 godzin od jego otrzymania. W przypadku nieprzewidzianej zmiany warunków atmosferycznych Wykonawca dostarczy Pellety w innym terminie w ciągu 24 godz. Od powiadomienia telefonicznego lub faksem.


CPV 10125000-5


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia maj 2011r. zmiana do dnia maj 2010r.


7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pzp.

  2. Minimalne warunki kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące:

a) Wykonawca winien być firmą, osobą fizyczną lub konsorcjum firm zarejestrowanych, zdolnym do wykonania określonych w siwz prac,

b) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostawy podobne do przedmiotu zamówienia - minimum jedno zadanie o wartości co najmniej 50.000 zł potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami

c) ) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - minimalna suma ubezpieczenia co najmniej 50.000 zł.

d) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniający wykonanie zamówienia - posiada środki finansowe lub zdolność kredytowa o minimalnej kwocie 100.000 zł.

e) Wykonawca nie może zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne odpowiednio na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( lub KRUS),

W celu potwierdzenia spełnienia warunków Oferent musi załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 6 siwz na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia tych warunków według formuły „spełnia-nie spełnia”.


8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty wraz ze swoją ofertą.

1. Formularz oferty przetargowej- załącznik nr 1 do SIWZ

2.W przypadku Konsorcjum należy dołączyć list intencyjny wspólników chcących startować wspólnie oraz ustanowienie przez te firmy wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

W przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej określająca osoby uprawnione do reprezentowania.

4. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 2 do SIWZ

5. Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów.

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10. Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia- minimum jedno zadanie o wartości co najmniej 50.000 zł podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Przez „podobne” rozumie się dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartościom dostawy stanowiącym przedmiot zamówienia.

12. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje Wykonawca.

13. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - o minimalnej kwocie 100 000 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

14. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – minimalna suma ubezpieczenia co najmniej 50.000 zł


9. Informacja na temat wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami przetargowymi tj:

- czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w siwz,

- czy Oferent przyjmuje warunki określone w siwz oraz projekcie umowy,

Komisja przeprowadzi ocenę na podstawie kryterium:

cena oferty (koszt) - 100 %

Do kryterium zostanie zastosowana ocena oferty w kwocie brutto na podstawie punktowej skali ocen od 0 do 10 pkt. Z dokonanej oceny zostanie obliczona indywidualna ocena każdej oferty. Najkorzystniejszą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczonych na podstawie w/w oceny. Przyjęta metoda przyznanych punktów za cenę polegać będzie na ocenie każdej oferty przez każdego członka komisji przetargowej według 10 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza, czyli najniższa cenowo otrzymuje 10 pkt. w ocenie indywidualnej. Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów wg wzoru: (cena najkorzystniejszej oferty / cena badanej oferty) x 10 pkt.


11. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb

pokój nr 1 – sekretariat,
do dnia 25.09.2008 r. do godz. 10:00 zmiana do dnia 10.10.2008r. do godz. 10:00

12. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Suchym Dębie,
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb
pokój nr 7, dnia 25.09.2008 r. o godz. 10.15
zmiana dnia 10.10.2008r. do godz. 10:15

13. Termin związania ofertą - okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


17. Zamawiający nie dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających.

18.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są: Pan Michał Miotke, tel. nr 58 682 86 20 w. 39.

 

Dokumenty do pobrania:


Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17.09.2008r. Zobacz