Na podstawie art. 11 pkt 7,8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą wyłożone w dniach od 11.01.2021 r. do 08.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. Ze względu na utrzymujący się stan epidemii możliwość wglądu do papierowej wersji projektu odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami obsługi petentów Urzędu Gminy Suchy Dąb. Projekt przedmiotowej zmiany Studium dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie wBiuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Dąb.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.01.2021 r. o godz. 15:00 w trybie on-line z możliwością zadawania pytań przez biorących udział w dyskusji. Link dla chętnych do wzięcia udziału w dyskusji podany zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suchy Dąb: https://www.suchy-dab.pl w zakładce Aktualności

W nawiązaniu do ogłoszenia o wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Dąb upubliczniamy link https://panel.isesja.pl/b/urz-ruh-1qe-tzb do dyskusji publicznej, w której warunkiem uczestnictwa jest wpisanie w nazwie użytkownika z imienia i nazwiska.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Suchy Dąb, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można zgłaszać pisemnie pocztą, w punkcie składania dokumentów w urzędzie oraz pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko do ww projektu i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suchy Dąb.

 

Do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Dąb"

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb

Zał. nr 1a do uchwały - uwarunkowania

Zał. nr 1b do uchwały - uwarunkowania

Zał. nr 2a do uchwały - kierunki

Zał. nr 2b do uchwały - kierunki

Zał. nr 3 do uchwały - uzasadnienie