Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. 2015, poz. 1515 ze zm.), art. 13 ust 1, art. 25, art. 37 ust. 4, art. 38 ust 1, art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) uchwały Nr 0007.XIV.96.2015 Rady Suchy Dąb z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie na okres 20 lat w zw. z §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U.  z 2014, poz. 1490).

Ogłasza się pierwszy przetarg pisemny ograniczony na najem na okres 20 lat, lokalu użytkowego składającego się z 36 pomieszczeń (zwanego dalej lokalem), o łącznej powierzchni użytkowej 366,98 m2, położonego w budynku przy ul. Gdańskiej 32
w miejscowości Suchy Dąb, na działce nr 101/1 o powierzchni 0,2600 ha, obręb Suchy Dąb, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1G/00113620/0, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom z terenu Gminy Suchy Dąb.

Do pobrania:

Ogłoszenie

Umowa najmu

Pytania i odpowiedzi (2016-03-22)